David Franquesa i Griso

(en) David Franquesa works as a researcher at the Universitat Politècnica de Catalunya. He graduated as a Computer Engineer from the same university and is currently doing his PhD thesis, entitled “Digital ecosystem for reuse and recycling of digital devices”, at the Institute of Sustainability. He is participating in the EU project eReuse.org (Electronic Reuse). He has more than 15 papers on the areas of circular economy of electronics, product traceability, distributed and adaptive systems, commons management, digital divide, ICT and sustainability. With more than eight years’ experience working as a Business Intelligence Consultant on Information Works GmbH, he defines himself as a social entrepreneur, and is co-founder of Electronic Reuse , reutilitza.cat and NGO TxT. (ca) David Franquesa treballa com a investigador a la Universitat Politècnica de Catalunya. Graduat com a Enginyer de Computació a la mateixa universitat, en l’actualitat realitza la seva tesi doctoral a l’Institut de Sostenibilitat amb el títol “ecosistema digital, per a la reutilització i el reciclatge de dispositius digitals”. Participa en el projecte de la UE eReuse.org (Electronic reutilització). Compta amb més de 15 treballs en àrees d’economia circular de l’electrònica, la traçabilitat del producte, sistemes distribuïts i d’adaptatio, gestió de béns digitals comuns, bretxa digital, les TIC i la sostenibilitat. Més de vuit anys d’experiència treballant com a consultor en Intel·ligència de Negocis per la Informació a GmbH (2006-2015), es defineixen com a emprenedor social, cofundador d’Electronic Reuse, reutilitza.cat i ONG TxT. (es) David Franquesa trabaja como investigador en la Universidad Politécnica de Cataluña. Graduado como Ingeniero de Computación en la misma universidad. en la actualidad realiza su tesis doctoral en el Instituto de Sostenibilidad con el título “ecosistema digital para la reutilización y el reciclado de los dispositivos digitales”. PArticipa en el proyecto de la UE eReuse.org (Electronic Reuse). Cuenta con más de 15 trabajos en áreas de economía circular de la electrónica, la trazabilidad del producto, sistemas distribuidos y de adaptación, gestión de bienes comunes, brecha digital, las TIC y la sostenibilidad. Más de ocho años de experiencia trabajando como consultor en Inteligencia de Negocios para la Información en GmbH, se define como un emprendedor social y es co-fundador de Electronic Reuse, reutilitza.cat y ONG TxT.

@sostenibilitat

Reutilitza.cat · Electronic Reuse · TxT