Laura Pérez Castaño

(en) Councillor of Les Corts district of Barcelona City Council, Laura Pérez is also Councillor for the Life Cycle area, Feminisms and LGBTI. She studied journalism and international development cooperation. She has worked on development strategies for tourism in Peru and Bolivia, in municipal issues in Ecuador, in economic and political rights of women in Guatemala and El Salvador, and the elimination of sexual violence in public spaces with UN Women. (ca) Regidora del Districte de les Corts de l’Ajuntament de barcelona, Laura Pérez és també regidora de l’Àrea de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI. Té estudis en periodisme i cooperació internacional al desenvolupament. Ha treballat en estratègies de desenvolupament en turisme al Perú i a Bolívia, en municipalisme a l’Equador, en drets econòmics i polítics de les dones a Guatemala i al Salvador i en eliminació de la violència sexual a l’espai públic amb ONU Dones. (es) Concejala del Distrito de las Cortes del Ayuntamiento de Barcelona, Laura Pérez es concejala del Área de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI. Tiene estudios en periodismo y cooperación internacional al desarrollo. Ha trabajado en estrategias de desarrollo de turismo en Perú y en Bolivia, en municipalismo en Ecuador, en derechos económicos y políticos de las mujeres en Guatemala y en El Salvador, y en eliminación de la violencia sexual en el espacio público con ONU Mujeres.

Ajuntament de Barcelona · ONU Dones