Leandro Navarro

(en) Leandro Navarro is associate professor at the Department of Computer Architecture of Polytechnic University of Barcelona (UPC), and holds a Ph.D. in Telecom from the same university. His research interests include the design of scalable and cooperative Internet services, applications and Digital Commons. He is co-founder and vice-president of Pangea.org, and council member of the Association for Progressive Communications (APC.org), a global non-profit organisation working on fair, inclusive and sustainable digital world. He coordinates the Erasmus Mundus Joint Doctorate in Distributed Computing and represents UPC in two CHEST projects: NetCommons.eu on networking infrastructure commons, and CHEST (Collective enHanced Environment of Social Tasks) on circular economies on the reuse of digital devices. (ca) Leandro Navarro és professor associat al Departament d’Arquitectura de Computadors de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). És doctor en Telecomunicació per la mateixa universitat. Les seves àrees de recerca inclouen el disseny de serveis i aplicacions Internet escalables i cooperatives i procomuns digitals. És co-fundador i vicepresident de Pangea.org i membre del consell de l’Associació per al Progrés de les Comunicacions (APC.org), una organització global sense ànim de lucre que treballa per el món digital just, inclusiu i sostenible. Coordina el doctorat conjunt Erasmus Mundus en Computació Distribuïda i representa a la UPC a dos projectes de la CE-CAPS: NetCommons.eu sobre infraestructures de xarxa procomúns, i CHEST (Collective enHanced Environment of Social Tasks) sobre economies circulars per la reutilització de dispositius digitals. (es) Leandro Navarro es profesor asociado en el Departamento de Arquitectura de Computadores de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC). Es doctor en Telecomunicación por la misma universidad. Sus áreas de investigación incluyen el diseño de servicios y aplicaciones Internet escalables y cooperativas y procomunes digitales. Es co-fundador y vicepresidente de Pangea.org y miembro del consejo de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC.org), una organización global sin ánimo de lucro que trabaja para un mundo digital justo, inclusivo y sostenible. Coordina el doctorado conjunto Erasmus Mundus en Computación Distribuida y representa a la UPC en dos proyectos de la CE-CAPS: NetCommons.eu sobre infraestructuras de red procomún, y CHEST (Collective Enhanced Environment of Social Tasks) sobre economías circulares para la reutilización de dispositivos digitales.

Pangea · NetCommons.eu · APC · Universitat Politècnica de Catalunya