Vasilis Niaros

(en) Vasilis Niaros is an urbanist, regional planner and engineer as well as PhD candidate (expected in early 2016) at the Ragnar Nurkse School of Innovation and Governance, Tallinn University of Technology (Estonia). His research interests include open source technologies, “smart city”, IoT, sustainable mobility, makerspaces and do-it-yourself culture. He is also the Funding Manager of the P2P Foundation and Research Fellow at the P2P Lab. (ca) Vasilis Maros és un urbanista, planificador regional i enginyer, així com a estudiant de doctorat (s’espera que obtingui aquest títol a principis de 2016) a l’Escola Nurkse Ragnar d’Innovació i Govern, d’Universitat de Tecnologia de Tallin (Estònia). Els seus interessos de recerca inclouen tecnologies de codi obert, smart city, l’Internet de les Coses, la mobilitat sostenible, makerspaces i la cultura do-it-yourself. És també el director de Finançament de la P2P Foundation i investigador en el P2P Lab. (es) Vasilis Niaros es un urbanista, planificador regional e ingeniero, así como estudiante de doctorado (se espera que obtenga este título a principios de 2016) en la Escuela Nurkse Ragnar de Innovación y Gobierno, de Universidad de Tecnología de Tallin (Estonia). Sus intereses de investigación incluyen tecnologías de código abierto, smart city, el Internet de las Cosas, la movilidad sostenible, makerspaces y la cultura do-it-yourself. Es también el Director de Financiación de la P2P Foundation e investigador en el P2P Lab.

P2P Lab · P2P Foundation · Tallinn University of Technology