Xavier Pi i Palomés

(en) Xavier Pi holds a degree in Industrial Engineering at the Universitat Politècnica de Catalunya. He holds the following professional certifications: Judicial expert in industrial computing and ICT at COEIC and Java Certified Professional. He is passionate about Embedded Systems as a central factor of the 4th Industrial Revolution and as an empowerment tool for citizens (professionals, makers and students). His hybrid mechanical and software engineering background has led him to the Cyber-physical Systems. He combines his professional industrial activities with a part-time lecturership on Software Engineering and UML at UOC (Universitat Oberta de Catalunya) and he is member of the Automática e Instrumentación magazine Editorial Board. (ca) Xavier Pi és Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya, Pèrit Judicial expert en Informàtica Industrial i TIC, i professional certificat en tecnologia Java. És apassionat sobre els embedded systems com a factor central de la 4a revolució industrial i com a eina d’apoderament per als ciutadans (professionals, makers i estudiants). El seu perfil híbrid respecte a les branques de l’enginyeria mecànica i del software l’ha aproximat cap al món dels sistemes ciberfísics. Combina la seva activitat professional en el camp industrial amb la docència en enginyeria del software i UML a la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), i és membre del Consell de Redacció de la revista Automática e Instrumentación. (es) Xavier Pi es Ingeniero Industrial por la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya), Perito Judicial experto en Informática Industrial y TIC, y profesional certificado en tecnología Java. Es apasionado sobre los embedded systems como factor central de la 4a revolución industrial y como herramienta de empoderamiento para los ciudadanos (profesionales, makers y estudiantes). Su perfil híbrido respecto a las ramas de la ingeniería mecánica y la del software le ha aproximado al mundo de los sistemas ciberfísicos. Combina su actividad profesional en el campo industrial con la docencia en ingeniería del software y UML en la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), y es miembro del Consejo de Redacción de la revista Automática e Instrumentación.

Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica  · Universitat Politècnica de Catalunya