Convocatòria de la Comissió Europea sobre arquitectura distribuïda i sobre instruments financers

European Comission call on distributed architecture and financial instruments
Convocatoria de la Comisión Europea sobre arquitectura distribuida y instrumentos financieros

(en) Session to present the call in further details, to get reactions and questions from people, and to stimulate a strategic discussion on the future of open, privacy-aware and distributed architectures in Europe. With European Commission Officers Fabrizio Sestini and Loretta Anaina. (ca) Sessió per presentar la crida en més detall, per obtenir reaccions i preguntes de la gent i per estimular una discussió estratègica sobre el futur de l’arquitectura oberta, respectuosa amb la protecció a la intimitat i distribuïda a Europa. Amb els funcionaris de la Comissió Europea Fabrizio Sestini i Loretta Anania. (es) Sesión para presentar la llamada en más detalle, para obtener reacciones y preguntas de la gente y para estimular una discusión estratégica sobre el futuro de la arquitectura abierta, respetuosa con la protección a la intimidad y distribuida en Europa. Con los funcionarios de la Comisión Europea Fabrizio Sestini y Loretta Anania.

Etherpad (notes)

Presentation slides: Loretta Anania | Fabrizio Sestini