Datathon I: Experiències de reutilització de dades relacionades amb l’economia col·laborativa

Datathon I: Experiences of use of data linked to collaborative economy
Datathon I: Experiencias de reutilización de datos relacionados con la economía colaborativa

(en) In this session we show different  studies about collaborative economy experiences. The focus is on visualizations of collaborative economy studies. There are analysis  about wikidata, crowdfounding experiences, house sharing, collaborative cartography among others. We invite you to learn more about these amazing researches. (ca) En aquesta sessió mostrem diferents estudis sobre experiències d’economia col·laborativa. Centrarem l’atenció en les visualitzacions d’estudis d’aquest tipus d’economia. Hi ha un anàlisi sobre Wikidata, experiències de crowdfunding, l’intercanvi de casa i cartografia col·laborativa, entre d’altres. Et convidem a conèixer més sobre aquestes sorprenents investigacions.  (es) En esta sesión nos mostramos diferentes estudios sobre las experiencias de economía colaborativa. Centraremos la atención en las visualizaciones de estudios de este tipo de economía. Hay análisis sobre Wikidata, experiencias de crowdfunding, el intercambio de casa y cartografía colaborativa, entre otros. Te invitamos a conocer más sobre estas sorprendentes investigaciones.

Etherpad (notes)

Results / Resultats / Resultados

Presentation slides: Mauricio O’Brien | Xavier Dengra