Economia Circular de Codi Obert

Open Source Circular Economy · Economía Circular de Código Abierto

(en) Open source circular economy and the commons of reuse. Examples? Suggestions? What do we need to facilitate them? What tools are needed? Meeting spaces? Challenges? Opportunities? Join this session with social organizations from Barcelona and beyond. (ca) Economia circular de codi obert i els procomuns de la reutilització. Exemples? Propostes? Què cal per facilitar-les? Quines eines fan falta? Espais de trobada? Reptes? Oportunitats? Prenen part en aquesta sessió entitats socials de Barcelona i de més enllà. (es) Economía circular de código abierto y los procomunes de la reutilización. ¿Ejemplos? ¿Propuestas? ¿Qué es necesario para facilitarlas? ¿Qué herramientas se necesitan? ¿Espacios de encuentro? ¿Retos? ¿Oportunidades? Toman parte en esta sesión entidades sociales de Barcelona y de más allá.

Etherpad (notes)