Viquimarató

Edit-a-thon Wikipedia · Editatón Wikipedia

(en) Wikipedia, for its features and accessibility, is one of the best channels for making everything involving the concept of collaborative economy available to everyone, in understandable language.  This workshop will teach you how to edit the free encyclopedia through the improvement and creation of content on the collaborative economy and commons, with particular emphasis on contrasting the edited information. The session is focused on the Catalan version of the project (Viquipèdia), although anyone who decides to write in other languages will be supported. The organization will provide all the bibliographic material needed for editing articles.

Remember to bring your laptop!

(ca) La Viquipèdia, per les seves característiques i accessibilitat, és un dels millors mitjans per posar a l’abast de tothom i en un llenguatge entenedor tot allò que involucra el concepte d’economia col·laborativa. En aquest taller s’ensenyarà com editar l’enciclopèdia lliure a través de la millora i creació de continguts sobre economia col·laborativa i procomú, amb especial èmfasi en la contrastació de la informació editada. La sessió està enfocada en l’edició de la versió catalana del projecte, tot i que també es donarà suport a qui vulgui escriure en altres idiomes. L’organització proveïrà de tot el material bibliògrafic necessari per a l’edició dels articles.

Recordeu portar el vostre portàtil!

(es)  La Wikipedia, por sus características y accesibilidad, es uno de los mejores medios para poner al alcance de todo el mundo y en un lenguaje entendible todo aquello que involucra el concepto de economía colaborativa. En este taller se enseñará como editar la enciclopedia libre a través de la mejora y creación de contenidos sobre economía y procomún, tomando especial énfasis en contrastar la información editada. La sesión está enfocada en la versión catalana del proyecto (Viquipèdia), aunque se apoyará a quién decida escribir en otros idiomas. La organización proveerá de todo el material bibliográfico necesario para la edición de los artículos.

¡Recuerda traer tu portátil!

Wiki del taller / Workshop wiki