Guies tècniques per construir plataformes de programari per a l’economia col·laborativa

Technical guidelines for building collaborative economy platforms
Guías técnicas para construir plataformas de software para la economía colaborativa

(en) It’s said that “everything that can become a platform will become a platform”, but how should these platforms be built? Which factors should we consider when building the software that boosts the collaborative economies? We want healthy, empowered and robust communities, but how to design software that facilitates these? Join us to discuss and draft technical guidelines for building platforms for the collaborative economy! (ca) Diuen que “tot el que pugui convertir-se en plataforma es convertirà en plataforma”, però com s’haurien de construir aquestes plataformes ? Quins factors hauríem de tenir en compte quan estem construint el programari que propulsa les economies col·laboratives? Volem comunitats robustes, empoderades i saludables, però com dissenyar software que ho faciliti? Afegiu-vos a discutir i redactar guies tècniques per construir plataformes per a l’economia col·laborativa! (es) Dicen que “todo lo que pueda convertirse en plataforma se convertirá en plataforma”, pero ¿cómo deberían construirse dichas plataformas? ¿Qué factores deberíamos tener en cuenta cuando estamos construyendo el software que propulsa las economías colaborativas? Queremos comunidades robustas, empoderadas y saludables, pero ¿cómo diseñar software que lo facilite? ¡Únete a discutir y redactar guías técnicas para construir plataformas para la economía colaborativa!

Etherpad (notes)

Presentation slides: Samer Hassan | Primavera de Filippi | Benjamin Loveluck