Tecnologia lliure, descentralitzada i distribuïda

Free, decentralized and distributed technology · Tecnología libre, descentralizada y distribuida

(en) Why is decentralization relevant? The session will address this topic with examples from projects like D-CENT and Pump.io, as well as the digital social innovation ecosystem in Europe. There will be also a presentation about the European strategy for Collective Awareness Platforms and distributed infrastructures. (ca) Per què la descentralització és rellevant? La sessió abordarà aquest tema amb exemples de projectes com D-CENT o Pump.io, així com l’ecosistema d’innovació social digital a Europa. Hi haurà també una presentació sobre l’estratègia europea per a plataformes de consciència col·lectiva i infraestructures distribuïdes. (es) ¿Por qué la descentralización es relevante? La sesión abordará este tema con ejemplos de proyectos como D-CENT o Pump.io, así como el ecosistema de innovación social digital en Europa. Habrá también una presentación sobre la estrategia europea para plataformas de conciencia colectiva e infraestructuras distribuidas.

Etherpad (notes)

Presentation slides: Fabrizio Sestini | Laura Arjona Reina | Samer Hassan

This entry was posted in . Bookmark the permalink.