Polítiques públiques per a les economies col·laboratives (I)

Public Policies for collaborative economies (I) · Políticas públicas para las economías colaborativas (I)

(en) Current situation in City Councils, Generalitat, Spanish Administration and European Commission level. Which are the different roles of the administrations? Which is the most appropriate model of collaborative economy to be promoted from the administrations? (ca) Situació a nivell Ajuntaments, Generalitat, Estatal i Comissió Europea. Quin es el rol de les administracions? Debat sobre quin model d’economia col·laborativa a promocionar des de les administracions. (es) Situación a nivel de Ayuntamientos, Generalitat, Estatal y Comisión Europea. ¿Cuál es el rol de las administraciones? Debate sobre cuál es el modelo de economia colaborativa a promocionar desde las administraciones.

 

Etherpad (notes)

Presentation slides: Mayo Fuster | Álvaro Porro | Jennifer Kang