Procomuns industrials i disseny obert

Industrial Commons and open design · Procomunes industriales y diseño abierto

(en) How can we promote industrial restructuring and relocation based on open design, collaborative R&D and shared networks? We will talk about co-creation networks, locally produced open-design, sustainability, learning and mutual aid. We have digital manufacturing labs and fablabs, new forms of collaboration, commons resources and companies already working in this new paradigm. (ca) Com podem impulsar la reconversió i reubicació industrial basada en el disseny obert, l’I+D compartit i la col·laboració en xarxa? Parlem de xarxes de co-creació, de producció local amb disseny obert, de sostenibilitat, d’aprenentatge o d’ajuda mútua. Comptem amb laboratoris de fabricació digital, noves formes de col·laboració, béns comuns i empreses que treballen ja en aquest nou paradigma. (es) ¿Cómo podemos impulsar la reconversión y la relocalización industrial basada en el diseño abierto, el I+D compartido y la colaboración en red? Hablamos de redes de co-creación, de producción local con diseño abierto, de sostenibilidad, aprendizaje y ayuda mútua. Contamos con laboratorios de fabricación digital, nuevas formas de colaboración, bienes comunes y empresas que trabajan ya en este nuevo paradigma.

Etherpad (notes)

Presentation slides: Felip Fenollosa | Ferran Fàbregas | Tomás Díez | Wouter Tebbens