Recomanacions de polítiques per al PAM de Barcelona

Policy recommendations to the Barcelona PAM · Recomendaciones de políticas para el PAM de Barcelona

(en) Participative session to comment, set priorities and define a first draft for Barcelona’s PAM with analysis and initial recommendations about the commons collaborative economy. (ca) Sessió participativa per comentar, prioritzar i millorar un esborrany d’escrit conjunt pel PAM de Barcelona amb diagnosi i recomanacions sobre el sector de l’economia col·laborativa procomú. (es) Sesión participativa para comentar, priorizar y mejorar un borrador de escrito conjunto para el PAM de Barcelona con diagnóstico y recomendaciones sobre el sector de la economía colaborativa procomún.

Etherpad (notes)