David Rozas Domingo

(en) David is a free software advocate and active member of the Drupal community. His PhD research (University of Surrey) concerns individual involvement and group dynamics of Commons-Based Peer Production communities. David is carrying out an ethnographic study of the Drupal community, using Activity Theory as a theoretical framework. He is also collaborating with the FP7 EU project P2Pvalue. (ca) David és un defensor del programari lliure i membre actiu de la comunitat Drupal. La seva recerca doctoral (University of Surrey) se centra en l’estudi de les dinàmiques de participació a nivell individual i col·lectiu en comunitats de Producció Procomú entre Iguals (CBPP). David està realitzant un estudi etnogràfic de la comunitat de Drupal, utilitzant Teoria de l’Activitat com a marc teòric. Igualment col·labora amb el projecto P2Pvalue (FP7 EU). (es) David es un defensor del software libre y miembro activo de la comunidad de Drupal. Su investigación doctoral (University of Surrey) se centra en el estudio de las dinámicas de participación a nivel individual y colectivo en comunidades de Producción de Procomún entre Iguales (CBPP). David está realizando un estudio etnográfico de la comunidad de Drupal, utilizando Teoría de la Actividad como marco teórico. Igualmente colabora con el projecto P2Pvalue (FP7 EU).

@drozas

Personal Web · P2Pvalue · Drupal · University of Surrey