REPTES I OPORTUNITATS DE LES ECONOMIES DE PLATAFORMA I COL·LABORATIVES D’ORIENTACIÓ PROCOMUNS A BARCELONA

L'economia col·laborativa de plataformes digitals està creixent exponencialment, plantejant reptes i oportunitats. S'ha convertit en una prioritat per les agendes polítiques de tot el món, incloent a Barcelona i Catalunya. És clau la involucració de la ciutadania. També ho és l'impuls de el model procomú com a oportunitat per democratitzar l'economia. Procomuns és un fòrum de co-creació de polítiques públiques, un fòrum de política col·laborativa per a una economia col·laborativa. Un espai de co-disseny i desenvolupament de propostes, solucions i estratègies per a un avanç de les economies col·laboratives procomuns a Catalunya.

La economía colaborativa de plataformas digitales está creciendo exponencialmente, planteando retos y oportunidades. Se ha convertido en una prioridad para las agendas políticas de todo el mundo, incluyendo a Barcelona y Catalunya. Es clave la involucración de la ciudadanía. También lo es el impulso del modelo procomún como oportunidad para democratizar la economía. Procomuns es un foro de co-creación de políticas públicas, un foro de política colaborativa para una economía colaborativa. Un espacio de co-diseño y desarrollo de propuestas, soluciones y estrategias para un avance de las economías colaborativas procomunes en Catalunya.

The collaborative economy of digital platforms is growing exponentially, arising challenges and opportunities. It has become a priority for political agendas around the world, including Barcelona and Catalonia. The involvement of citizens is key. So is the promotion of the commons model as an opportunity to democratize the economy. Procomuns is a public policy co-creation forum, a collaborative policy forum for a collaborative economy. A space for co-design and development of proposals, solutions and strategies for the advancement of common collaborative economies in Catalonia.